క్యాన్సరు ఏ చికిత్స ? - Teluguheal

క్యాన్సరు ఏ చికిత్స ? శ్వాసకోశ క్యాన్సర్ : సిరిధాన్యాలు : కొర బియ్యంతో రెండు రోజులు , సామ బియ్యంతో మరో రెండు రోజులు కన్నుల పండుకుని తినాలి . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఒక్కొక్క రోజు తినాలి .

విముకల క్యాన్సర్ మరిధాన్యాలు : ఎముకల కేన్సర్ రోగులు అందుకొర బియ్యం 2 రోజులు , సామ బియ్యం మూక రోజలు , అర్క బియ్యం ఇంకో 2 రోజులు తినాలి . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఓక్కొక్క రోజు అనాలి . వీటిని అగ్నంగా వండుకొని తినాలి .

లేదా గంజి చేసుకుని కూడా తాగొచ్చు . మెదడు క్యాన్సర్ : సిరిధాన్యాలు : అరిక బియ్యం రోజులు , సారు బియ్యం మరో 2 రోజులు . అందుకోగల బియ్యం ఇంకో 2 రోజులు తినాలి . మిగతా 2 రకాల రక్తక్యాన్సర్

: సిరిధాన్యాలు : అరిక బియ్యం 2 రోజులు , కొర్ర బియ్యం మరో రెండు రోజులు తినాలి . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఓకొక్కరోజు తినాలి . మూత్రాశయం , ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ , సిరిధాన్యాలు , బియ్యం 2 రజలు , అధిక బియ్యం పరిరోజులు , అందుకు బియ్యం 2 రోజులు తినాలి . మరలా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఒక్కొక్క రోజు తినాలి . రామ్ము క్యాన్సర్ : సిరిధాన్యాలు : అందుకొం బియ్యం 2 రోజులు , అరిక బియ్యం మరో 2 రోజులు తినాలి

 . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒకొక్క రకాన్ని ఒకొక్కరోజు తినాలి . నోటి క్యాన్సర్‌కు చికిత్స : ధాన్యాలు : కొర్ర బియ్యం 2 రోజులు , సామ బియ్యం 2 రోజులు మిగతా రకాల సంధాన్యాలను ఒక్కొక్క రోజు వండుకుని తినాలి . తెరాయణ పొందియా కాసరు చికిత : సిరిధాన్యాలు : అరిక బియం 2 రోజులు సామ బియ్యం మరో రోజులు తినాలి . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఒక్కొక్క రోజు తినాలి . పాటశాసరకు చికిత్స : సిరిధాన్యాలు అందుకొర్ర బియ్యం 2 రోజులు , కొర్ర బియ్యం మరో 2 రోజులు అనాలి . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒకొక్క రకాన్ని ఒక్కొక్క రోజు తినాలి . చరు కానంద చికిత : అతి ప్రమాదకరమైన క్యాన్సర్లలో చర్మ క్యాన్సర్ ఒకటి . సిరిధాన్యాలు : అందుకొర ఓయ్యం రోజులు , కొర్ర బియ్యం మరో 2 రోజులు తినాలి . మిగతా 3 రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఒకొక్కరోజు
క్యాన్సరు ఏ చికిత్స ?


క్యాన్సరు ఏ చికిత్స ? శ్వాసకోశ క్యాన్సర్ : సిరిధాన్యాలు : కొర బియ్యంతో రెండు రోజులు , సామ బియ్యంతో మరో రెండు రోజులు కన్నుల పండుకుని తినాలి . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఒక్కొక్క రోజు తినాలి .

విముకల క్యాన్సర్ మరిధాన్యాలు : ఎముకల కేన్సర్ రోగులు అందుకొర బియ్యం 2 రోజులు , సామ బియ్యం మూక రోజలు , అర్క బియ్యం ఇంకో 2 రోజులు తినాలి . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఓక్కొక్క రోజు అనాలి . వీటిని అగ్నంగా వండుకొని తినాలి .

లేదా గంజి చేసుకుని కూడా తాగొచ్చు . మెదడు క్యాన్సర్ : సిరిధాన్యాలు : అరిక బియ్యం రోజులు , సారు బియ్యం మరో 2 రోజులు . అందుకోగల బియ్యం ఇంకో 2 రోజులు తినాలి . మిగతా 2 రకాల రక్తక్యాన్సర్

: సిరిధాన్యాలు : అరిక బియ్యం 2 రోజులు , కొర్ర బియ్యం మరో రెండు రోజులు తినాలి . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఓకొక్కరోజు తినాలి . మూత్రాశయం , ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ , సిరిధాన్యాలు , బియ్యం 2 రజలు , అధిక బియ్యం పరిరోజులు , అందుకు బియ్యం 2 రోజులు తినాలి . మరలా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఒక్కొక్క రోజు తినాలి . రామ్ము క్యాన్సర్ : సిరిధాన్యాలు : అందుకొం బియ్యం 2 రోజులు , అరిక బియ్యం మరో 2 రోజులు తినాలి

 . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒకొక్క రకాన్ని ఒకొక్కరోజు తినాలి . నోటి క్యాన్సర్‌కు చికిత్స : ధాన్యాలు : కొర్ర బియ్యం 2 రోజులు , సామ బియ్యం 2 రోజులు మిగతా రకాల సంధాన్యాలను ఒక్కొక్క రోజు వండుకుని తినాలి . తెరాయణ పొందియా కాసరు చికిత : సిరిధాన్యాలు : అరిక బియం 2 రోజులు సామ బియ్యం మరో రోజులు తినాలి . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఒక్కొక్క రోజు తినాలి . పాటశాసరకు చికిత్స : సిరిధాన్యాలు అందుకొర్ర బియ్యం 2 రోజులు , కొర్ర బియ్యం మరో 2 రోజులు అనాలి . మిగతా రకాల సిరిధాన్యాలను ఒకొక్క రకాన్ని ఒక్కొక్క రోజు తినాలి . చరు కానంద చికిత : అతి ప్రమాదకరమైన క్యాన్సర్లలో చర్మ క్యాన్సర్ ఒకటి . సిరిధాన్యాలు : అందుకొర ఓయ్యం రోజులు , కొర్ర బియ్యం మరో 2 రోజులు తినాలి . మిగతా 3 రకాల సిరిధాన్యాలను ఒక్కొక్క రకాన్ని ఒకొక్కరోజు
Load Comments

Subscribe Our Newsletter

Notifications

Disqus Logo